vnrep.com đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

vnrep.com đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

GiÛi thiÇu thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

sau hàng lo¡t Các th¯ng lãi të phân khúc BDS du lËch nghÉ ngơi trưÛc đó, chç đ§u tư Sun Group t¡o cuÙc tÕ ti¿n công vào thË trưÝng nghÉ dưáng t¡i đ£o NgÍc Phú QuÑc, NÕi b­t trong sÑ đó chính là dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort hiÇn đang đưãc đ§u tư quy ho¡ch VÛi nhïng h¡ng måc thú vË.

Thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o gì nÕi b­t? có Nhïng h¡ng måc gì đang đưãc thi công áp dång ß biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort? chç đÁ c¥u trúc ß dñ án sí dång cách nào? đó là mÙt sÑ câu hÏi mà Nhïng Quý khách hàng đang quan tâm Vài nét kù lưáng vÁ dñ án.

VÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Nhïng chuyên gia VNREP Team l§n lưãt ß Các ý tưßng dưÛi đây, chúng tôi s½ áp dång Đánh giá kù lưáng Nhïng h¡ng måc đưãc xây dñng và c¥u trúc ß nÙi khu dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort Phú QuÑc ĐÑi vÛi Nhïng h¡ng måc đang đưãc thñc hiÇn ß đây, Quý khách hàng Nh¥t là Nhïng nhà đ§u tư thông thái đëng ra bÏ qua bài vi¿t trË giá này.

Thông tin dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

biÇt thñ biÃn Sun Premier Village Phú QuÑc là dñ án đưãc chç đ§u tư Sun Group triÃn khai thñc hiÇn ß đËa th¿ Bãi Khem, bÝ đông bên nam đ£o Phú QuÑc, VÛi mô hình tÕ thích hãp, hiÇn hïu nhà y¿u là Nhïng dòng biÇt thñ đ³ng c¥p, sang trÍng phåc vå cho đòi hÏi nghÉ dưáng cça cÙng đÓng du khách thưãng lưu.

Quy mô triÃn khai xây dñng rÙng 59.6 ha, toàn bÙ biÇt thñ biÃn Sun Group Phú QuÑc chÉ đưãc triÃn khai phát triÃn ĐÑi vÛi m­t đÙ t§m 19% hơn tÕng diÇn tích quy ho¡ch, ph§n còn đ¿n dành cho v¥n đÁ thi¿t k¿ Nhïng h¡ng måc tiÇn nghi đưãc xây t¡i nÙi khu dñ án.

Tham gia vào viÇc thi¿t k¿ c£nh thà t¡i dñ án đ¥y chánh là thương hiÇu Dark Horse Architecture nÕi ti¿ng, cùng vÛi đÙi ngũ chuyên gia lành nghÁ, giàu chi nghiÇm s½ áp dång k¿t c¥u c£nh thÃ ß nÙi khu dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort.

biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort đưãc b¯t đ§u ti¿n hành triÃn khai thi công áp dång vô cuÑi năm 2017, tÛi t¡i đã tr£i qua 1 thÝi gian hình ra và xây dñng ĐÑi vÛi Các h¡ng måc đang d§n đưãc triÃn khai áp dång.

Theo đ¥y, dñ ki¿n të nhà đ§u tư Sun Group, dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc s½ đưãc bàn giao vào quý 4//2018, nhưng l¡i nay, dñ án v¥n đang trong quá trình thi công và đÓng bÙ ph§n móng.

thi¿t k¿ quy ho¡ch t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort chç y¿u là Các mô hình biÇt thñ đưãc chia ra các lo¡i hình khác nhau. trong sÑ đó, khu biÇt thñ lo¡i A chÉ có Lưãng là 5 căn, sß hïu diÇn tích të 810 – 880m2 và t¡o bưÛc view trñc diÇn biÃn, gÓm 4 phòng ngç, hình d» qu¡t, k¿t c¥u cñc kó đ·c s¯c và b¯t m¯t.

Ti¿p l¡i chính là Nhïng hình théc biÇt thñ lo¡i B, có 48 Dòng s£n ph©m, đưãc k¿t c¥u ĐÑi vÛi Nhïng diÇn tích të 360m2 – 380m2, sß hïu hưÛng view bưÛc biÃn, có thi¿t k¿ phát triÃn bao gÓm 3 phòng ngç, 2 t§ng.

villa lo¡i C cũng chÉ giÛi h¡n t¡i 8 căn, diÇn tích thñc hiÇn të 360 – 380 m2 view nhà y¿u là trung tâm nÙi khu vñc, k¿t c¥u gÓm 4 phòng ngç, 1 t§ng. Và cuÑi cùng vÛi là biÇt thñ lo¡i D ĐÑi vÛi 80 căn đưãc thñc hiÇn diÇn tích të 245 – 260 m2 view vưÝn, bao gÓm 3 phòng ngç, 1 t§ng.

Ngoài nên dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort còn t¡o 101 căn Minihotel và 106 căn shophouse, phåc vå phong phú Các nhu c§u cça Các du khách lúc đ¿n đây an cư nghÉ dưáng.

chç đÁ thi¿t k¿ t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

sau Các thông tin đưãc cách chuyên gia VNREP chia s» vÁ Các h¡ng måc đưãc triÃn khai thñc hiÇn t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort ti¿p theo t¡i ý tưßng này chánh là Các chia s» vÁ ý tưßng c¥u trúc Các h¡ng måc t¡i khuôn mĩ nÙi khu vñc.

dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort là dñ án đưãc áp dång theo phong cách sáng trúc “xanh” lãng m¡n đưãc áp dång theo phong cách Châu Âu k¿t phù hãp nét Á Đông, áp dång b£o đ£m không gian phéc thà vëa đem nét đ§m ¥m truyÁn thÑng, vëa mang nét xinh đ¹p hiÇn đ¡i, sang trÍng và thú vË.

t¥t c£ Các biÇt thñ Sun Premier Village Phú QuÑc đưãc c¥u trúc VÛi điÁu kiÇn trong lành thoáng đãng thiên th¿, VÛi Các y¿u tÑ tñ th¿ đưãc xây và t­n dång trong c¥u trúc tiÇn ích.

K¿t thích hãp t¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort chính là Các v­t liÇu thiên v­y đËa phương, siêu bÁn bÉ giá c£ c¡nh tranh, sáng trúc lý thú, tiÇn ích chu©n năm sao.

Kèm theo đó chánh là Nhïng c¥u trúc tiÇn ích sáng xây, hiÇn https://vnrep.com/sun-premier-village-kem-beach-resort/ hïu có không gian bà bơi, m¡ng lưÛi b¿p, kính cưÝng năng,… nÙi th¥t bàn giao full mÍi, mang đ¿n mÙt không gian nghÉ dưáng đ·c biÇt cao c¥p, tân ti¿n và giàu trË giá.

Quý khách đang quan tâm đ¿n biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort và Các c¥u trúc đưãc chç đ§u tư triÃn khai áp dång t¡i đây t¡o thà tham kh£o thêm Các chia s» ti¿p theo do Các chuyên gia VNREP Team chúng tôi thñc hiÇn thưÝng xuyên ß đây nh±m t¡o thêm Nhïng nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Go to top