mổ xẻ góc nhìn về Sunshine Diamond River

mổ xẻ góc nhìn về Sunshine Diamond River

giá bán chung cư Sunshine Diamond River là bao nhiêu?

căn hÙ Sunshine Diamond River là dñ án t¡o m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, qu­n 7. chéa đñng các ưu th¿ đ¯c đËa, chung cư cao c¥p qu­n 7 đang đưãc trân trÍng thå quan tâm lÛn të phía Khách hàng, Đ·c biÇt ß viÇc giá bán đưãc chç đ§u tư Sunshine Group hé lÙ.

giá bán Sunshine Diamond River là bao nhiêu? giá dñ án Sunshine Diamond River có cao không? nhà m«u dñ án Sunshine Group đã hoàn thiÇn chưa? vË th¿ ß đâu? Là Nhïng viÇc đang đưãc Các Quý khách quan tâm và đ·t thành nhiÁu nh¥t lúc đưãc hÏi vÁ dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7.

ĐÑi vÛi bài vi¿t này, Các chuyên gia SaleReal Team s½ Giúp Quý khách Phân tích làm rõ t¡i bài vi¿t này, Khách hàng đang có sñ quan tâm l¡i sàn BDS khu Nam Sài Gòn có kh£ năng tham kh£o đà t¡o thêm nhiÁu hơn Các thông tin vÁ dñ án Sunshine Group này.

giá bán căn hÙ Sunshine Diamond River là bao nhiêu?

chung cư Sunshine Diamond River là 1 trong 2 dñ án k¿ ho¡ch mà chç đ§u tư Sunshine Group nên m¯t thË trưÝng b¥t đÙng s£n khu vñc Nam Sài Gòn trong sÑ nay gian mÛi đây. ĐËnh bưÛc xây dñng theo phân khúc căn hÙ chung cư đ³ng c¥p, h¡ng sang, Nhïng Dòng s£n ph©m cça đơn vË này luôn đưãc đËnh giá ĐÑi vÛi méc hãp lý nh¥t, phù hãp VÛi chu©n mñc và ch¥t .SÑ.

Theo đánh giá të Các chuyên gia ch× đây, giá bán dñ ki¿n mà chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 hiÇn đang duy trì t¡i méc 60 triÇu/m2, là méc giá r¥t tÑi ưu tính đ¿n giai đo¡n này ß thË trưÝng chung cư cao c¥p qu­n 7.

ß đây, chç đ§u tư s½ cho thành m¯t Nhïng h¡ng måc chç ß là: căn hÙ cao c¥p, officetel, shophouse, văn phòng thương m¡i, dËch vå vÛ đa d¡ng Các lo¡i diÇn tích khác nhau, Khi¿n Quý khách t¡o thà linh ho¡t trong v¥n đÁ tìm ki¿m và lña chÍn mÙt S£n ph©m hãp.

So ĐÑi vÛi thË trưÝng cùng vÛi phân khúc, méc giá này cũng thuÙc méc cách trung. Tuy th¿, Các trË giá mà Quý khách hàng lúc an cư t¡i đây đưãc thëa hưßng là cñc kó ưu viÇt, mà chÉ duy nh¥t dân cư Sunshine Group l¡ có thà thëa hưßng.

chi ti¿t vÁ v¥n đÁ này, Quý khách t¡o thà tham kh£o t¡i bài nh­n xét m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t – dËch vå mà dñ án Sunshine Diamond River mang đ¿n đưãc biên so¡n vì Các chuyên gia d«n đ§u khu vñc Nam Sài Gòn thñc hiÇn t¡i đây.

C­p nh­t l¡ nh¥t, chç m«u chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 đã đưãc đÓng bÙ, trong sÑ quý 2/2019 này, chç đ§u tư s½ cho nên m¯t Quý khách.

Thông tin vË th¿ chç m«u căn hÙ Sunshine Diamond River

Ngoài Nhïng chia s» vÁ giá bán căn hÙ chung cư đ³ng c¥p qu­n 7, ti¿p theo ß chç đÁ này, Nhïng chuyên gia SaleReal Team s½ c¥p thêm 1 sÑ thông tin chính xác vÁ chç m«u dñ án Sunshine Diamond River cùng vÛi Các đ·c ch× liên quát l¡i vË th¿ mà chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 đang sß hïu.

To¡ l¡c ß sÑ 422 đưÝng Đào Trí, thuÙc đËa ph­n phưÝng Phú Thu­n, qu­n 7, mÛi giao lÙ Huónh T¥n Phát và NguyÅn ThË Th­p, chung cư cao c¥p qu­n 7 có khá nhïng ưu điÃm đơn gi£n khi ©n chéa 1 vË th¿ trung tâm, có ho¡t đÙng s§m u¥t b­c nh¥t qu­n 7.

điÃm đây cũng chính là khu đưãc đ§u tư kù lưáng të Cơ sß h¡ t§ng cho l¡i m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t VÛi đ§y đç Nhïng lo¡i hình, vëa có kh£ năng phåc vå cho v¥n đÁ sÑng xéng t§m vëa tiÇn ích cho Nhïng ho¡t đÙng vui chơi.

t¡i đây Quý khách hàng t¡o kh£ năng hưßng thå điÁu kiÇn cơ sß v­t ch¥t t¡i khu trung tâm kinh doanh Crescent Mall, chÉ cách căn hÙ Sunshine Diamond River cái 3 phút đi. HiÇn hïu kÁ c¡nh còn có khu vñc đô thË Phú h£o Hưng, ĐÑi vÛi chëng t§m 2km, và nhïng tiÇn nghi khác.

t¡o thà kà đ¿n là khu trưÝng hÍc quÑc tiÅn Úc hơn đưÝng NguyÅn ThË Th­p, RMIT trên đưÝng NguyÅn Văn Linh, trưÝng đ¡i hÍc tài chánh – Marketing hơn đưÝng Tr§n Xuân So¡n, hay c£ Tôn Đéc Th¯ng, hiÇn hïu trên đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ, dña đó mà Quý khách t¡o thà thu­n tiÇn chÍn cho con tr» t¡o 1 điÁu kiÇn hÍc t­p phù hãp.

M·t khác, khu vñc kinh doanh – dËch vå t¡i căn hÙ qu­n 7 cũng khá phong phú, ngoài Nhïng trung tâm kinh doanh nÕi ti¿ng, thì ß đây còn t¡o hàng lo¡t Nhïng siêu thË như Lotte, Big C, Nhïng cía hàng tiÇn nghi như Vinmart, Family Mart, Circle K, Nhïng nhà hàng ©m thñc tiêu chu©n të 3-5 sao, Các khu gi£i trí, bÇnh viÇn qu­n 7, bÇnh viÇn quÑc t¿ Pháp – ViÇt, bÇnh viÇn tim Tâm Đéc,... đưãc l¯p đ·t dày đ·c mà Quý khách hàng s½ không m¥t quá 10 phút đà ti¿p c­n.

Cũng chánh nhÝ sñ đÓng bÙ này mà cÙng đÓng dân cư Sunshine Diamond River qu­n 7 s½ đưãc phåc vå kËp nay Các nhu c§u an cư l¡c nghiÇp lúc sÑng t¡i đây.

hơn đây là 1 sÑ thông tin dñ án Sunshine Diamond Sunshine Diamond River quan 7 SaleReal River đưãc Nhïng chuyên gia SaleReal phéc phù hãp và biên so¡n. Ngoài Nhïng thông tin vÁ giá bán, Quý khách có thà tham kh£o thêm Nhïng tin téc thË trưÝng liên thà vÁ chánh sách chào bán, giá bán cũng như Các viÇc chung cư đ³ng c¥p qu­n 7 t¡i đây.

nh±m có thà c­p nh­t nhanh nh¥t Các thông tin dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7, Quý khách hàng cũng có kh£ năng liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi chúng tôi đà đưãc h× trã t­n tình.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Go to top