Giá bán chung cu Sunshine Diamond River SaleReal có thực sự cao hay không?

Giá bán chung cu Sunshine Diamond River SaleReal có thực sự cao hay không?

Đưãc nào lúc đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong năm 2019 cça thË trưÝng BDS khu vñc Nam, dưÛi dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là Dòng s£n ph©m thé 2 cça t­p đoàn Sunshine Group t¡i k¿ ho¡ch " Nam ti¿n " trong lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn ß, căn hÙ Qu­n 7 đang đưãc trân trÍng khá nhiÁu thå quan tâm të bên chç đ§u tư.

Bài vi¿t sau đây, SaleReal Team s½ TÕng quát thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Nh­n đËnh Các nguyên nhân NÕi b­t mà Quý khách đëng ra bÏ qua dñ án Sunshine Group ß khu vñc Qu­n 7 l§n này.

vË th¿ tÍa l¡c thu­n tiÇn cça chung cư Sunshine Diamond River

1 trong sÑ Các dñ án t¡o vË th¿ ch¯c cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. ©n chéa quù đ¥t rÙng 11.2 hecta n±m trên vË trí đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß thành trÍng tâm cça r¥t nhïng Quý khách hàng l«n chç đ§u tư đà ý.

vì vì khu này đang có thå phát triÃn th§n tÑc nh¥t t¡i khu vñc bên Nam Sài Gòn, thé nh¥t đó là giao thông H¡ t§ng, thå hình nên cça hàng lo¡t nút giao thông trong sÑ thành phÑ đang đưãc chú trÍng khá lÛn. NÕi b­t ngay ß Qu­n 7, ban qu£n lý giao thông đã mÛi lên dñ án cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ tÛi khu đô thË m¡nh Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn tài chính xây cça Qu­n 7 và khu vñc Nam kà chung trong tương lai.

Song song đó, r¥t nhiÁu dñ án giao thông të Nhïng Qu­n g§n kÁ nÑi VÛi trung tâm hành chính Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công m¡nh m½ như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu Nam Sài Gòn đ¥y là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi VÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Các dñ án giao thông vëa mÛi nói hơn v«n chưa di chuyÃn vô ho¡t đÙng nhưng v«n t¡o kh£ năng m¥y të vài năm qua t¡i Qu­n 7 t¡o thå đÕi mÛi khá l¹ m·t dña Các tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu bên Nam Sài Gòn đã trß nên tâm nơi cça r¥t các ông lÛn m¡nh hơn ngành b¥t đÙng s£n tìm tÛi triÃn khai khá nhïng Dòng s£n ph©m đem tÛi danh ti¿ng cça mình.

cùng đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng tÑ ch¥t tñ v­y dÅ dàng nhÝ tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và giáp VÛi r¡ch Bà BưÛm, chính vì y¿u tÑ này mà lúc Quý khách hàng an cư t¡i đây s½ đưãc tr£i nghiÇm khí h­u dÅ chËu dña gió sông thÕi vô. Tuy nhiên, vÁ v¥n đÁ thçy triÁu dâng d«n l¡i tình tr¡ng ng­p úng là tÑ ch¥t s½ không thà tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Quý khách cũng không c§n lo âu quá bßi bßi UBND Qu­n 7 đã đËnh lÑi quy ho¡ch và chu©n mñc bË chào rÙng đưÝng Đào Trí ĐÑi vÛi lÙ giÛi rÙng hơn 40m.

cơ sß v­t ch¥t đÓng bÙ mà dñ án Sunshine Diamond River ©n chéa

tÍa l¡c đËa th¿ thuÙc cÑt lõi cça khu vñc Nam đã mang l¡i thå tiÇn lãi khá lÛn cho Quý khách hàng trong tương lai, điÃn hình ĐÑi vÛi thå hình nên cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi b­t hiÇn đ¡i nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të khi t¡o sñ xu¥t hiÇn cça nhân tÑ này kéo theo thå đÓng bÙ vÁ cÙng đÓng dân cư văn minh, mÍi đã góp m·t đÕi mÛi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong các 5 trß l¡i đây.

phía c¡nh đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc dña n±m liÁn kÁ ĐÑi vÛi trung tâm hành chính Qu­n 7 ĐÑi vÛi Các dËch vå như giáo dåc, y t¿, kinh doanh, vui chơi gi£i trí, gi£i trí, ăn uÑng,... Là Nhïng tiÇn nghi b­c nh¥t khu Nam Sài Gòn.

tiÇn nghi nÙi khu vñc dñ án Sunshine Diamond River có gì?

Ngoài v¥n đÁ thëa hưßng tiÇn ích ngo¡i khu, sñ l¯p đ§y đç tiÇn ích nÙi khu vñc të chính chç đ§u tư Sunshine Group cũng là nhân tÑ mà r¥t nhiÁu Khách hàng chú ý.

Cå thà đó là Các tiÇn nghi mang tÛi kho£ng xanh như hÇ thÑng cây xanh, vưÝn hoa ánh ki¿n, qu£ng trưÝng nưÛc, hÓ bơi Nhïng lo¡i,... K¿t phù hãp Các nhân tÑ này s½ mang đ¿n cho Khách hàng mÙt không gian sinh sÑng hòa phù hãp ĐÑi vÛi thiên v­y, vëa t¡o sñ thông thoáng, dÅ chËu cho mÍi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như chu×i trung tâm kinh doanh, ĐÑi vÛi thå s¯p x¿p linh ho¡t các nhãn hàng s½ Giúp phåc vå đưãc tiÇn nghi mua s¯m cho Quý khách hàng đi kèm ĐÑi vÛi tiÇn ích vui chơi, vui chơi gi£i trí.

chç hàng 5 sao, môi trưÝng này đưãc c¥u trúc khá cao c¥p, tân ti¿n trong sÑ cái ch¿ bi¿n s½ đem đ¿n cho Khách hàng Nhïng món ăn ngon đem hương vË đa d¡ng và phong phú.

hơn đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm SaleReal vÁ Nhïng thông tin liên quan l¡i dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ mang tÛi Quý khách hàng nguÓn tin tham kh£o hïu ích Giúp du an Sunshine Group Sai Gon cho viÇc tìm ki¿m mÙt điÃm an cư mau chóng và dÅ dàng trên.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Go to top